dimarts, 20 de març de 2012

PORTES OBERTES

MANIFEST A FAVOR DE L'ENSENYAMENT EN CATALÀ DEL CEIP SON BASCA


El professorat i el consell escolar del CEIP Son Basca volem expressar la nostra preocupació davant les decisions polítiques que el Govern de les Illes Balears recentment ha començat a prendre, i que afecten de manera directa a la llengua catalana, a la nostra cultura i al projecte educatiu de la nostra escola. Aquesta preocupació ens empeny a explicar a la comunitat educativa les raons que sostenen l'ensenyament en català com a eina indispensable de cohesió, d'integració social i d'ensenyament de qualitat.
  1. La normativa vigent en relació a la normalització lingüística1, fruit del consens de tots els partits polítics, reconeix el català com a llengua pròpia de les Illes Balears i com a llengua vehicular dels centres educatius i, en conseqüència, exigeix la necessitat de garantir el seu ús i coneixement en tots els infants (de la mateixa manera que s'ha de garantir el coneixement de la llengua castellana).
  2. El nostre projecte lingüístic (aprovat per unanimitat de tots els membres del consell escolar a principis d’aquest curs) opta per un model lingüístic d’immersió. Aquest permet que es facin agrupaments heterogenis dels infants amb diferents llengües maternes des de l'inici de la seva escolarització. Aquesta acció ajuda, sense dubte, a la cohesió social i al fet que aquests nins i nines entrin en contacte amb parlants de llengües diferents a la seva des de ben petits, la qual cosa enriqueix la seva competència comunicativa -no només en la seva pròpia llengua, sinó que també en les altres-.
La nostra escola acull infants de diferents nacionalitats i amb llengües maternes molt diverses: català, castellà, però també àrab, bereber, romanès, búlgar, xinès... El model lingüístic d’immersió garanteix que al final de l’escolarització aquests alumnes siguin competents tant en l’ús del català com del castellà, tot i la diversitat sociolingüística del centre i la situació d'inferioritat de la llengua catalana en tots els àmbits de la nostra societat.
Aquesta afirmació es veu confirmada per l’estudi elaborat per l’equip d'Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears publicat a l'Anuari de l’Educació de les Illes Balears del 20102.
  1. La realitat que hem descrit a l'apartat anterior no només és pròpia del nostre centre sinó que també de molts de centres públics de les Illes Balears. En els darrers 15 anys la població estrangera ha fet augmentar la població de la nostra comunitat en un 21%. Per això, i vistes les dades d'usos lingüístics dels habitants de les Illes Balears3, la nostra llengua ha de tenir un tractament encara més preferent del que ha tengut fins ara.
  2. Per tot això demanam poder continuar amb l'aplicació del nostre projecte lingüístic de centre i consideram que si s'han de fer canvis en les polítiques lingüístiques en general i les educatives en particular aquests han d'estar fonamentats en els estudis dels professionals i experts (en aquest cas lingüistes i educadors) i sobretot han de ser fruit del debat i del consens.
2 L'esmentat document afirma que: “El percentatge d’alumnes que consoliden la competència i el grau d’assoliment en ambdues llengües és molt similar, fet que permet descartar l’estesa idea que, en acabar l’escolarització obligatòria, l’alumnat té un major domini competencial de la llengua catalana en perjudici de la castellana” (...) “Els resultats mostren, per tant, que avançam, tal com estableixen l’Estatut d’autonomia i la Llei de normalització lingüística, en el repte d’assegurar la plena competència de l’alumnat en les dues llengües oficials, de contribuir a la competència en les altres llengües del currículum, i d’aprofitar, alhora, el repertori lingüístic de cadascú.”

dijous, 1 de març de 2012

DIES NO LECTIUS

Aquesta setmana hem acabat les classes el dimecres 29 de febrer, i no tornen a començar fins dimarts dia 6 de març.
1 de març____ FESTA DE LES ILLES BALEARS
2 de març____ DIA ESCOLAR UNIFICAT (NO LECTIU)
5 de març____ DIA DE LLIURE ELECCIÓ DE CENTRE