dijous, 24 d’octubre de 2013

EL CONSELL ESCOLAR NO APROVA LA PGA

 El consell escolar del nostre centre per majoria, el passat dimarts, dia 22, NO aprovà la PGA per aquest curs 2013-2014 ja que  els membres del Consell Escolar varen informar negativament i mostraren el seu desacord en relació als aspectes docents de la PGA que afecten al Projecte de Tractament Integral de Llengües:1.    El projecte limita l’autonomia del centre i d’aquest claustre per a elaborar, aprovar i executar el seus projectes educatius.  

2.    Igualment redueix el marge propi d’autonomia del centre que li permet adequar la seva actuació a les seves circumstàncies concretes i a les característiques del seu alumnat, amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit escolar de tots els estudiants.

3.    El projecte de tractament integrat de llengües del centre no té en compte les característiques de l’entorn social i cultural del centre que recull el Projecte Educatiu, ni la forma d’atenció a la diversitat.  

4.    No queda garantida l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i d’educació especial a les matèries impartides en la llengua estrangera. La introducció de la llengua estrangera com a llengua vehicular en altres matèries ignora la problemàtica específica dels alumnes i les alumnes que requereixen determinats suports i atencions especifiques derivades de circumstàncies socials, de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o que manifesten trastorns greus de conducta.

5.    El currículum de les matèries impartides en llengua anglesa no recull criteris d’avaluació relacionats amb la competència en anglès. Així, s’introdueix una doble avaluació de l’assignatura, una referida a la matèria continguda al currículum i l’altra vinculada a l’adquisició de destreses lingüístiques d’un idioma no oficial, que pot provocar que si l’alumne no progressa en els seus coneixements en anglès no pugui superar l’assignatura.

6.    El projecte TIL no presenta aportacions metodològiques per a la consecució dels objectius i competències assenyalats al currículum de les matèries impartides en llengua estrangera.

7.    El nivell de llengua exigit al professorat que ha d’impartir una matèria no lingüística en anglès (nivell B2) no garanteix  la utilització del llenguatge amb flexibilitat i eficàcia per a fins socials i professionals (segons està establert al marc comú europeu de referència per a les llengües per al nivell C1). Segons aquest marc, el nivell B2 permet “participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat; participar en debats desenvolupats en situacions de la vida quotidiana i explicar i defensar els punts de vista propis”. Per tant, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües, és evident que el nivell B2 no és un nivell adient per al correcte desenvolupament de la pràctica docent.

8.    L’alumnat del centre que ha de rebre una matèria no lingüística en anglès no té la competència en llengua anglesa suficient perquè es pugui garantir l’èxit en els seus resultats acadèmics.

9.    El centre no compta amb els necessaris recursos per realitzar desdoblaments, reforços i suports que requereix la implantació d’una matèria en llengua estrangera als grups que afecta el projecte de tractament integrat de llengües del centre.

10. El projecte s’ha fet sense comptar amb un Pla de Formació Contínua del Professorat que ha d’impartir la matèria no lingüística en llengua estrangera.


Tot i així, per imperatiu legal, el consell escolar acorda aplicar el TIL transitòriament aquest curs 2013-2014, en funció del que ens permetin els Recursos Humans i Materials del nostre centre.
Els pares volen fer constar en acta la seva desil·lusió amb l'administració per fer imposicions antipedagògiques i antidemocràtiques, sense cap consens amb la Comunitat Educativa.

dimecres, 23 d’octubre de 2013

Convocatòria d'ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2012-2013

Teniu fins dia 5 de novembre a les 14h per entregar la documentació requerida a la secretaria del centre.

Per a més informació consultau aquest enllaç o acudiu al centre.


dimarts, 15 d’octubre de 2013

MENÚ MES D'OCTUBRE

Si voleu veure el menú d'aquest mes, clicau aquí.

dimarts, 8 d’octubre de 2013

REUNIONS DE PARES

2n de PRIMÀRIA          DIJOUS 10 D'OCTUBRE A LES 18h

3r i 4t de PRIMÀRIA    DIJOUS 17 D'OCTUBRE A LES 19:30h

5è i 6è de PRIMÀRIA   DIJOUS 17 D'OCTUBRE A LES 18:30h